COOKIES

Cookies on our corporate website are text files containing little information that we download to another device when you visit our website. Cookies to be displayed on our site allow us to recognize your program on your web page and remember you on your next visit.

The information we give us is about all types of cookies.

First and Third Party Cookies:

The fact that a cookie is First Party and Third Party, comes the field that placed the cookie. First Party cookies are cookies set by a website visited by the user, from the website URL window. Third Party cookies are cookies set by an area other than the domain of the website visited by the user. If a user visits a website and sets a cookie on another site via the website, this is a third party cookie. Persistent cookies remain on your device for the period specified in the cookie. It is activated when the user visits that particular website. The session cookie allows website operators to link an action during a browser session. A browser session ends when you open the browser window and close the browser window. Session cookies temporarily. Perform the browser, all session cookies are deleted.

What do we use cookies for?

Cookies fall under one or more of the categories listed below. This website uses cookies of all categories. In addition, other websites were given by third parties by third parties, other websites by third parties.

 1. Our Mandatory Cookies: These cookies enable request interest services. These cookies are necessary for you to be able to navigate our Website and access secure areas of the web to be maintained. Without these cookies, some of the services you have requested cannot be provided. For example: ASP.NET cookie.
 2. Performance Cookies: These cookies collect information about the pages visited. These cookies collect information on how I used the website on a website, return pages most frequently, and whether it gets error messages on web pages. These cookies do not collect information that identifies a visitor. These cookies do not collect encrypted personally identifiable information. It is used only for improving web design design.
 3. Functionality Cookies: These cookies allow web construction to remember choices and provide enhanced, more personal features. For example, the AddThis cookie used in WPP’s corporate reports. The AddThis cookie allows you to “share this” where you can send a link to your friends from a report. Also, watching videos can be used to comment on a Blog or to help you provide the services you want. The information collected by these cookies may be anonymized and you cannot track your browsing activity on other websites.
 4. Advertising / Targeting Cookies: These cookies collect information about your browsing habits to ensure that advertising is relevant to you and your interests. It is also used to measure the fine of an ad and the ad campaign. They are placed by advertising networks with the permission of the tip website operator. It remembers that you visited a website and it was shared with other organizations such as other advertisers. Other time targeting or advertising cookies are linked to the site confection provided by the other organization.

To remove cookies already on your computer or device, please refer to the information of your file management software to find the directory or store cookies. Find “Help” next to your browser in your browser menu, waiting for cookies to be stored in the future or on your device. You can find more information about cookies at www.allaboutcookies.org. You may not be able to access or access certain areas of our website by deleting our cookies or by disabling the cookie cookies.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), https://aburworks.com Web Sitesi’nin (“aburworks”) iş ortaklarına, iştiraklerine, hissedarlarına, yöneticilerine, çalışanlarına, çalışan adaylarına, stajyerlerine, ziyaretçilerine ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilere, beraber çalıştığı ve/veya çalışacağı tedarikçi firmalara, sanatçılara ve müşterilerine ait elde ettiği Kişisel Verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmesine, saklanmasına, silinmesine, yok edilmesine, anonim hâle getirilmesine, aktarılmasına, ilgili kişinin aydınlatılmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin beyanlarını içermektedir.

Veri sorumlusu aburworks, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ön gördüğü ilkeler kapsamında; kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, KVKK kapsamında imha süreleri içinde yahut kişisel verileri işlenen kişinin talebi ile silinmesi, yok edilmesi, anonim hâle getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanması hususlarında aydınlatılması ve rızasının alınması ile veri güvenliğinin sağlanmasıyla KVKK’dan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmektedir. İşbu Politika, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine https://aburworks.com internet adresinden ulaşılabilen aburworks’e ait kurumsal web sitesi üzerinden sunulmaktadır.

2. Tanımlar

Aşağıda açıklanan tanımlar Kanun’da da yer almakta olan tanımlardır:

Mevzuat: Kişisel verilerin saklanması, işlenmesi ve korunmasına ilişkin kuralların belirlendiği başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuatı ifade eder.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.

Anonim Hâle Getirme: Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

İlgili Kişi/Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin veri sorumluları sicili kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak aburworks adına Kurul ile irtibatı sağlayan, İlgili Kişiler/Veri Sahipleri tarafından yapılan başvuruları kabul eden, değerlendiren ve cevaplayan kişidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örneğin; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda İlgili Kişi/Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte olan ve kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel yönelimi ve cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik verileri ile ilgili olan Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade etmektedir. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. İşbu Politika kapsamında Veri Sorumlusu aburworks’tür.

Veri İşleyen: aburworks’ün verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

3. Uygulama

aburworks olarak;

 • Kişisel verilere ilişkin faaliyetler kapsamında aşağıdaki genel ilkelere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde hareket ettiğimizi,
 • Veri sahiplerine, kişisel verilerini güncellemeleri, tarafımızca imha edilmesi talepleri ile saklanması talepleri için gerekli olanakları sağlamakta ve verilerin doğru ve güncel bir şekilde veri tabanında yer alması için gerekli önlemleri almakta olduğumuzu,
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerini meşru ve amaçlarımızla uyumlu faaliyetlerle sınırlı tutmakta ve bu amaçlara yönelik faaliyetleriyle ilgili olarak, veri sahiplerini aydınlatma metinleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında gerekli görülen hallerde rıza beyanları/formları aracılığıyla açıkça bilgilendirmekte olduğumuzu,
 • Kişisel verileri, Veri sahibine bildirdiğimiz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlendiğimizi,
 • Kişisel verileri yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza ettiğimizi ve edeceğimizi, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde de kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edeceğimizi, bu verilerin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra ise silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini beyan ve taahhüt etmekteyiz.

4. Kişisel Veriler

aburworks ile olan ilişkiye dayalı olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında toplanabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgisi: İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve sair kimlik bilgisi. İletişim Bilgisi: İletişim adresi, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileri işlenecek kişi ile iletişime geçilmesine ve kendisine ulaşılabilmesine imkân veren ve verileri işlenecek kişi tarafından aburworks’e verilen bilgiler.

Eğitim Bilgileri/Mesleki Bilgiler: Mezun olunan okullar ile sair akademik bilgiler (lisans, yüksek lisans, doktora vb.), halihazırda ve varsa daha önce çalışılan kamu/özel kurum veya kuruluş bilgileri, akademik/mesleki pozisyon bilgisi gibi verileri işlenecek kişinin eğitim ve meslek hayatına ilişkin verileri işlenecek kişi tarafından aburworks’e verilen bilgiler. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: aburworks’ün doğrudan işleme amacı olmamakla birlikte, aburworks’e sunulan bilgiler arasında yer alan ve dolaylı olarak edinilen; mensup olunan din, felsefî inanç, siyasî düşünce ve kişisel sağlık verileri ile ihtiyari olarak belirtilmiş olabilecek olan üye olunan diğer derneklere ait bilgiler veyahut üye olunan sendika bilgileri.

Çalışan İşlem Bilgisi: Çalışanların ve stajyerlerin eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları, kişilik envanteri vs.), etik uygunsuzluk raporları, personel terfi transfer hareketleri dosyası, dış arama ekibi puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saatleri bilgileri.

Finans Bilgisi: Finansal ve maaş detayları, çalışanlara özel kredi risk raporları, prim listesi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka bilgileri ve sair bilgiler. Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Adli ve idari makamlarla yazışmalarda; makamlara aburworks tarafından sunulan yahut makamlarca aburworks’e verilen bilgiler, aburworks aleyhine açılan, aburworks tarafından açılan yahut aburworks’ün taraf olmamakla birlikte ihbar olunan sıfatı ve başka bir nedenle takip etmesi gereken dava dosyalarına ait bilgiler İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi,…

Lokasyon Bilgisi: Bulunulan yerin konum bilgileri.

Özlük Bilgisi: aburworks çalışanlarına ait bordro bilgileri, disiplin soruşturmaları, işe giriş çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb. bilgiler.

Pazarlama Bilgisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, anketler, çerez kayıtları, kampanya çalışmalarıyla elde edilen bilgiler.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Sebepleri

Kişisel Veriler, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • aburworks’ün esas sözleşmesinde belirtilen amaçlar ve faaliyet konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • aburworks ile iş ortaklarının, iştiraklerinin, hissedarlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerinin, ziyaretçilerin ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilerin, beraber çalışılan ve/veya çalışılacak tedarikçi firmaların, sanatçıların ve müşterilerin arasında ilişkiler nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak hak ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerle aburworks arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • aburworks’ün tanıtımı ve gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi,
 • aburworks’ün faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hizmet politikalarının yürütülmesi,
 • aburworks’ün kendi iç denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Adli ve idari makamlar ile çeşitli kurum ve kuruluşların talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu mercilere sunulması,
 • Yasal yükümlülükleri kapsamında aburworks tarafınca tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

aburworks tarafından kişisel veriler, aburworks’e başvuru yapılması ve/veya iletişime geçilmesi halinde fiziki olarak veya https://aburworks.com adresindeki web sitesi başta olmak üzere e-posta, telefon elektronik ortamdan aktarılan bilgi ve belgeler vasıtasıyla, ayrıca aburworks ile yapılan çeşitli iletişimler kapsamında verilen bilgiler vasıtasıyla yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

aburworks, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, birincil ve ikincil tüm mevzuat ile Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere kişisel veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, tarafımızla akdedilen sözleşmeler, tarafımıza yapılan başvurular, aburworks’ün şirket merkezine yapılan ziyaretler, kurumsal web sitesine yapılan ziyaretler, sosyal medya hesapları ile aracılığıyla kameralar ve diğer benzer vasıtalarla ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla aburworks’ün faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, aburworks tarafından, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tarafından öngörülmesi veya mevzuat tarafından öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için ve bununla sınırlı olarak, yukarıda sayılan temel ilkelere ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak olup, bununla birlikte, aşağıda belirtilen kişilere de aktarabilir:

 • aburworks’ün yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve esas sözleşmesi kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, aburworks’ün doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, faaliyetleri yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığı kurum, kuruluşlarla, hizmet, destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi üçüncü kişiler ile aburworks’ün haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan aburworks’ün meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.
 • Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlar ile veya yargı organları ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

8. Veri Sahibi/İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel verileri işlenen kişiler, aburworks’e başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse işlenme nedenine, hangi verilerinin işlendiğine ve işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi talep etme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini; düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı işlenen veriler sebebiyle zarara uğranılması hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK’nın 28. maddesinde düzenlenen istisna hâlleri saklıdır.

9. İlgili Kişilerin Başvuru Yolları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde var olan hakların kullanılması ile ilgili talep, kimliği tevsik eden belgelerle birlikte, aburworks’ün resmi e-posta adresi olan legal@aburworks.com aracılığıyla aburworks’e ulaştırılabilir.

10. Başvurulara Cevap Verme ve Süresi

Veri sahibinin başvurusunda yer alan talepler, talebin niteliğine bağlı olmak üzere en geç otuz gün içinde olmak şartıyla en kısa sürede aburworks tarafından sonuçlandırılır. Fakat talep sonucu başlatılan söz konusu işlemin ayrıca maliyet gerektirdiği durumlarda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret aburworks tarafından veri sahibinden talep edilebilir. Talep, aburworks tarafından kabul edilebileceği gibi gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve sonuç, yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla ilgili veri sahibine bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, talebin gereği yerine getirilir ve talebin gereğinin yerine getirildiği de başvuru sahibine aynı usullerle bildirilir. Veri sahibinin başvurusunun reddedilmesi, aburworks tarafından verilen cevabın yetersiz bulunması veya mevzuatta belirtilen cevap süresinin ihlâl edilmesi durumunda; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren ilk altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kişilik hakları ihlâl edilenlerin tazminat hakları saklıdır.

11. Kişisel Verilerin Silinme, Yok Edilme ve Anonimleştirme Şartları

aburworks, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, https://aburworks.com adresinde yer alan internet sitesi ve @aburworks.com uzantılı e-posta adresi gibi kanallar aracılığıyla toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili mevzuatın öngördüğü süreler ve/veya kişisel verileri işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve sair mevzuat uyarınca silecek, imha edecek veya anonim hâle getirecektir.

12. Yürürlük

İşbu Politika, aburworks’ün internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer. aburworks, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası üzerinde değişiklik yapma hakkını, mevzuat hükümlerini ihlal etmemek kaydıyla saklı tutmak ile beraber Politika’da yapılacak değişiklikler ve güncel versiyonu da https://aburworks.com internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Mevzuat: Kişisel verilerin saklanması, işlenmesi ve korunmasına ilişkin kuralların belirlendiği başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili diğer mevzuatı ifade eder.

İlgili Kişi/Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örneğin; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri vb.

aburworks: https://aburworks.com Web Sitesi’ni (“aburworks”) ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. İşbu Politika kapsamında Veri Sorumlusu aburworks’tür.

İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin veri sorumluları sicili kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak aburworks adına Kurul ile irtibatı sağlayan, İlgili Kişiler/Veri Sahipleri tarafından yapılan başvuruları kabul eden, değerlendiren ve cevaplayan kişidir.

2. Veri Sorumlusu

KVKK kapsamında iş ortağı, hissedar, yönetici, çalışan, çalışan adayı, stajyer, ziyaretçi, beraber çalıştığı ve/veya çalışacağı tedarikçi firma, sanatçı ve müşteri sıfatıyla paylaşılan tüm kişisel veriler; veri sorumlusu olarak belirlenen aburworks tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerine uygun şekilde;

 • Kişisel verilere ilişkin faaliyetler kapsamında aşağıdaki genel ilkelere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde hareket ettiğimizi,
 • Veri sahiplerine, kişisel verilerini güncellemeleri, tarafımızca imha edilmesi talepleri ile saklanması talepleri için gerekli olanakları sağlamakta ve verilerin doğru ve güncel bir şekilde veri tabanında yer alması için gerekli önlemleri almakta olduğumuzu,
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerini meşru ve amaçlarımızla uyumlu faaliyetlerle sınırlı tutmakta ve bu amaçlara yönelik faaliyetleriyle ilgili olarak, veri sahiplerini aydınlatma metinleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında gerekli görülen hallerde rıza beyanları/formları aracılığıyla açıkça bilgilendirmekte olduğumuzu,
 • Kişisel verileri, Veri sahibine bildirdiğimiz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlendiğimizi,
 • Kişisel verileri yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza ettiğimizi ve edeceğimizi, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde de kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edeceğimizi, bu verilerin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra ise silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini beyan ve taahhüt etmekteyiz.

Kişisel Veriler, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Aburworks’ün esas sözleşmesinde belirtilen amaçlar ve faaliyet konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • aburworks ile iş ortaklarının, iştiraklerinin, hissedarlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerinin, ziyaretçilerin ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilerin, beraber çalışılan ve/veya çalışılacak tedarikçi firmaların, sanatçıların ve müşterilerin arasında ilişkiler nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak hak ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerle aburworks arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • aburworks’ün tanıtımı ve gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi,
 • aburworks’ün faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hizmet politikalarının yürütülmesi,
 • aburworks’ün kendi iç denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Adli ve idari makamlar ile çeşitli kurum ve kuruluşların talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu mercilere sunulması,
 • Yasal yükümlülükleri kapsamında aburworks tarafınca tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, tarafımızla akdedilen sözleşmeler, protokoller, tarafımıza yapılan iş başvuruları, aburworks’ün şirket merkezine yapılan ziyaretler, kurumsal web sitesine yapılan ziyaretler, sosyal medya hesapları aracılığıyla kurulan iletişimler ve şirket merkezi girişinde ve ofisin belli alanlarındaki güvenliği sağlamak amacıyla konulan kameralar ve diğer benzer vasıtalarla, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, aburworks’ün faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, aburworks tarafından, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tarafından öngörülmesi veya mevzuat tarafından öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için ve bununla sınırlı olarak, yukarıda sayılan temel ilkelere ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak olup, bununla birlikte, aşağıda belirtilen kişilere de aktarabilir:

 • aburworks’ün yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve esas sözleşmesi kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, aburworks’ün doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, faaliyetleri yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığı kurum, kuruluşlarla, hizmet, destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi üçüncü kişiler ile aburworks’ün haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan aburworks’ün meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.
 • Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlar ile veya yargı organları ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri işlenen kişiler, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aburworks’e başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse işlenme nedenine, hangi verilerinin işlendiğine ve işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi talep etme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini; düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı işlenen veriler sebebiyle zarara uğranılması hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 28. maddesinde düzenlenen istisna hâlleri saklıdır.

7. İlgili Kişilerin Başvuru Yolları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde var olan hakların kullanılması ile ilgili talep, kimliği tevsik eden belgelerle birlikte, aburworks’ün resmi e-posta adresi olan legal@aburworks.com aracılığıyla aburworks’e ulaştırılabilir.

ABURWORKS ŞİRKET ADRESLERİNİN BULUNDUĞU OFİS GİRİŞLERİ VE İÇERİSİNDEKİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME ETKİNLİKLERİ

aburworks tarafından şirket ve şirket çalışanları ile ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla, şirket merkez adresinin bulunduğu ofis girişinde ve içerisinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, ziyaretçi giriş çıkışları yazılı olarak dijital platformda kayıt altına alınmaktadır. Söz konusu bu kayıtlar ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesi; Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.

Ofis girişinde ve ofis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla alınan görüntü kayıtları, ziyaretçilerimizin ve şirket çalışanlarının güvenliğini sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak gibi amaçlarla kayıt altına alınmakta ve bu amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Belirtmek gerekir ki, kamera ile görüntü kayıtlarının alınmasında mahremiyet ihlali yapılmamakta olup çalışanların odaları, toplantı odaları ve tuvaletler gibi alanlar izlenmemektedir.

Dijital platformda kaydedilen ve muhafaza edilen ziyaretçi kayıtları ile kamera kayıtlarına erişim hakkı şirket içerisinde yalnızca belirli aburworks çalışanlarına verilmiş olup, çalışanlar imzaladıkları Gizlilik Taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

KVK Kanunu’nun 12. maddesi gereğince ziyaretçi giriş çıkışlarının kaydı ile kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her tür idari ve teknik tedbirler alınmakta, kanunlara göre belirlenmiş olan 2 (iki) yıl süre ile saklanmakta ve yine KVKK’ya uygun olarak silinmekte/imha edilmektedir.

İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, Şirketimiz nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine açılan yazılar aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri Kanun kapsamında aydınlatılmaktadır.